מהו הסכם יחסי ממון? והאם אני זקוק להסכם יחסי ממון?

הסכם יחסי ממון: מה זה ומתי צריך?

מהו הסכם יחסי ממון אם כן? הסכם יחסי ממון הוא מסמך משפטי המסדיר את מערכת היחסים הרכושית בין בני זוג במקרה של פרידה.

 מדוע צריך הסכם ממון ?

למעשה המחוקק הסדיר במסגרת חוק (חוק יחסי ממון ) את המשטר הרכושי שיחול בין בני זוג נשואים. אותם בני זוג שמבקשים להסדיר את מערכת היחסים הרכושית בינהם בצורה אחרת מברירת המחדל הקבועה בחוק – אלו הם שנדרשים להסכם ממון. בין אם הסכמות לגבי שיתוף מוחלש, מוגבר , מוחרג, מענקים וכו' הרי שאותם צדדים נדרשים לעשות כן במסגרת הסכם יחסי ממון.

למה עוד עוזר הסכם הממון ?

מטרתו העיקרית של הסכם הממון היא למעשה למניעת מחלוקות וסכסוכים עתידיים:

לדוגמה בני זוג מתחתנים ועוברים לגור בדירה שהיתה קודם לכן בבעלותה של האישה ועליה רבצה משכנתא . לאחר חמש עשרה שנות  מגורים בבית ושלושה ילדים הצדדים נפרדים.

יכול הבעל לעלות טענות טובות הנוגעות לשיתוף ספציפי בדירת המגורים בה התגוררו הצדדים, טענות שהוכרו בפסיקה שמזכות בזכות של שיתוף בבעלות בדירה: כך לדוגמא יכול הבעל לטעון כי תשלום המשכנתא במשותף, שיפוצים שנעשו בבית, הבטחה של האישה כי הדירה היא משותפת, העובדה כי זוהי דירתם היחידה שאליה הופנו כל המשאבים – כי כל אלו מעניקים לו שיתוף בדירה.  הפסיקה מצאה כי יש ממש בטענות אלו (כמובן כל מקרה לגופו ובתנאיו הספציפיים).

בדיוק לשלם כך נדרשים בני הזוג לערוך הסכם ממון באופן שמפרט מה יקבל או לא יקבל  בין הזוג עם פקיעת הנישואין.

יש להדגיש כי על ההסכם להיות מנוסח באופן מפורט ומקצועי למשל בדוגמא שלפנינו, ההסכם נדרש להחריג באופן מפורש כל זכות בדירת המגורים תהא אשר תהא תקופת הקשר, לציין במפורש כי השיתוף בדירת המגורים יוחרג גם אם הצדדים יתגוררו בדירה, גם אם תשולם משכנתא עבור הדירה וגם אם יבצעו הצדדים השקעות ושיפוצים בדירה וגם אם יתגוררו הצדדים בדירה אחרת. יש אף לדאוג במסגרת הסכם כזה לאפשרות למכור את הדירה ולרכוש דירה חליפית תחתיה בלא שבן הזוג יוכל להעלות טענות כלפי רכישה שכזו.

עוד ובמסגרת ההסכם אפשר לקבוע כי כל חוק יחסי הממון מוחרג וכי יחול רק משטר רכושי כפי שיקבע על ידי הצדדים במסגרת ההסכם.

לדוגמה: לא תהא כלל צבירת רכוש משותפת (לצורך הענין האישה נכנסת לנישואים כשהיא בעלת חברה משגשגת והיא לא מעוניינת כי עם פקיעת מערכת היחסים יבקש הבעל את הרווחים שנצברו בחברה בזמן החיים המשותפים עצמם).

אפשר לקבוע שיתופיות מוחלשת – קרי הקפאת מצב נכון למועד עריכת ההסכם וממועד עריכת ההסכם לקבוע כי כל רכוש שיצבר מאותו מועד יהא משותף.

עריכת הסכם ממון היא מארג עדין של הסכמים הסכמות הדורשת את תשומת ליבו של בעל  מקצוע מיומן מנוסה ומעודכן בכל ההלכות המשפטיות הנדרשות.

מתי נוטריון יכול לאשר הסכם ממון ?

הסכם יחסי ממון יכול להיות מאושר על ידי עו"ד שהוא נוטריון בתקופת זמן ספציפית – קרי במועד סמוך לפני הנישואין ועד ליום הנישואין. זהו פרק הזמן היחידי בו איפשר המחוקק לנוטריון לאשר את הסכם יחסי הממון.

היתרון באישור הסכם על ידי נוטריון הוא ברור, הוא חוסך מן הצדדים את המעמד המכביד באישור הסכם על ידי בית המשפט, זימונם לדיון ואישור ההסכם. הוא מאפשר זירה רגועה יותר לשאלות ליעוץ ולתשובות.

פעול יוצא של האמור : זוג שכבר התחתן לא יכול לאשר הסכם ממון אצל נוטריון.

עוד נקודה שחשוב לזכור – נוטריון לא יכול לאשר דבר מלבד הסכמות הנוגעות למערכת יחסי הממון בין בני הזוג . קרי הסכמות הנוגעות למזונות במקרה של פרידה, למשמורת, להסדרי ראיה וכו'  אינם בסמכותו של נוטריון לאשרם ואם עשה זאת יכול הדבר לפגוע בתוקפו של ההסכם – שכן האישה לצורך הענין תעלה טענות על פיהן הגיעה להסכמות המועלות בהסכם על בסיס התחייבויותיו של הבעל למזונות למשמורת וכו' ואילולא ידעה כי הסכמות אלו אינם מחייבות לא הייתה מגיעה להסכמות הרכושיות…

מתי יופעל הסכם יחסי ממון ?

חשוב להדגיש כי הסכם יחסי ממון הוא כזה שחולש על זמן החיים המשותפים וקובע מה יקרה בזמן פקיעת הנישואין מכל סיבה שהיא.

קרי הסכם יחסי ממון הוא כזה המופעל עם פרידת הצדדים על הנושאים אותם הוא הסדיר. אין צורך להגיש תביעה על מנת להפעילו . ההפך צד הרוצה לבטל את הסכם הממון ולומר כי הוא לא חל על רכוש מסוג מסויים הוא שצריך להגיש בקשה לביטול הסכם הממון.

אולם יש להדגיש כי הסכם יחסי ממון לא חל על דיני הירושה והצוואה –  המדובר בשני עולמות שלא נפגשים. מכאן כל מי שעורך הסכם יחסי ממון חובה עליו לערוך צוואה מתאימה שכן חס וחלילה ימצא עצמו במצב במסגרתו כל מה שרצה למנוע מהצד השני לקבל במסגרת הסכם יחסי הממון יתקבל לידי הצד השני במקרה של מוות.

לדוגמה:  במסגרת הסכם יחסי ממון החריגה האישה את הדירה שבבעלותה מנשואיה הראשונים (במחשבה כי נכס זה אף שייך לילדיה הבגירים מנישואיה הראשונים) במקרה של פטירה בלא צוואה (כן גם אם נציין במסגרת ההסכם כי פקיעת הנישואין משמעותה גם בעת מוות) ירש בעלה השני את חלקה בדירת המגורים שהוחרגה – הנה עיננו הרואות כי בלא צוואה מתאימה לעיתים אנחנו מרגישים שהולכים עם הגנה אבל למעשה אין כל הגנה.

באם אנו ידועים בציבור איך אנו מבצעים הסכם יחסי ממון ?

טעות נפוצה היא לקרוא להסכם ממון – ויותר גרוע מכך להחריג את חוק יחסי ממון בהסכם שנערך בין בני זוג ידועים בציבור.

הסכם כזה לעולם לא יוכל להיות הסכם יחסי ממון ולא נדרש להחריג את חוק יחסי ממון על הסכם כזה שכן על ידועים בציבור לא חל חוק יחסי ממון. חוק יחסי ממון חל רק על בני זוג נישואים ורק מרגע הנישואים. מה אפשר לעשות כדי להגן על נכסים בין בני זוג ידועים בציבור? בני זוג כאלו נדרשים להסכם לחיים משותפים במסגרתו יחריגו את דיני השיתוף הכללים, את דיני החוזים וכו' ממערכת היחסים שבינהם וכן יציינו במפורש איזה רכוש מבקשים הם להחריג .

 עוד נקודה שחשוב להדגיש בענין זה היא כי במקרה בו בני זוג ידועים בציבור מבקשים למסד את קשר הנישואין שבינהם, הרי שבמקרה זה עליהם לעשות הסכם יחסי ממון שכן אין בכוחו של הסכם החיים המשותפים לסייע בידם. זאת מאחר וכפי שפירטנו למעלה חוק יחסי ממון הוא המשטר הרכושי שחל על בני זוג שממסדים את קשר הנישואים שבינהם ומשכך אם רוצים להחריג את החוק עליהם לעשות הסכם יחסי ממון!.

מי שיסבור כי הסכם החיים המשותפים מגן עליו לאחר הנישואין יגלה שביצע טעות מרה!.

 טעות נפוצה נוספת . הוא נסיון לאשר הסכם כזה( של ידועים בציבור) על ידי נוטריון כאישור הסכם יחסי ממון . ראשית כפי שהבנו אין המדובר בהסכם ממון ולכן כפועל יוצא נוטריון לא יכול לאשר הסכם כזה כהסכם יחסי ממון שכן הוא אינו כזה .

ומי שמחזיק בידו הסכם שכזה כהסכם יחסי ממון שידע שאין בידו כלום וכדאי כי יפנה ליעוץ ממקצועי.

טיפים חשובים נוספים להסכם יחסי ממון :

עוד טיפ חשוב שכדאי ליישם ( כפי שציינתי במאמרי על הכתובה):

במסגרת הסכם הממון כדאי למעוניינים בכך (ובוודאי כאשר הבעל נותן הענקות לטובת האישה) או מסדיר הסכמות רכושיות כאשר להבנתו אלו ההסדרים הכספיים שיחלו בינהם במקרה של פרידה והוא לא ידרש לתשלום נוסף, להתייחס במסגרת ההסכם אף לענין חובת התשלום של הכתובה, שלילת תשלום מפורשת.

יודגש כי אין  די בסעיף ויתור כללי בו האישה מוותרת על כל טענה ודרישה. ונדרשת התייחסות מפורשת וספציפית לענין ויתור על הכתובה.

הענין אף נדון בבית הדין הרבני ונפסק כי הויתור על הכתובה בהסכם הממון חייב להיות מפורש. כל זאת נקבע במסגרת תיק 509827/11 פלונית נ' אלמוני.

הרציונל של האמור הוא ברור כי במסגרת הסכם יחסי הממון מגיעים בני הזוג להסכמות רכושיות הרי שמבקשים הם להסדיר את כל המחלוקות הכספיות שבינהם ולכן כדאי להכניס בהסכם גם תנאי מפורש זה על מנת שלא יהיו "הפתעות" רכושיות שבני הזוג לא התכוונו אליהם. וכאמור הגם כי ענין של נישואין וגירושין, הינו בסמכות יחודית של בית הדין הרבני, הכירו אלו בתוקפו של הסכם ותנאי זה של ויתור שריר, קיים, אכיף ואינו פוגע בתוקף הנישואין.

במשרדי נערכים מדי שנה עשרות הסכמי ממון במסגרתם אני דואג לעגן ולעצב הסכמים למידות של בני הזוג בפני. בין אם המדובר בבני זוג עתירי נכסים הנדרשים לדרכים יצירתיות ומגוונות לעגן על נכסיהם ועל מנת לשמר ההחלפות של הרכוש פירות של הרכוש ותחלוף של הנכסים והחברות שבבעלותם ובין אם המדובר בבני זוג שבאים לאשר הסכם הנוגע בעיקרו לדירות שבבעלות מי מהם.

אין ספק כי עו"ד שעורך את ההסכם נדרש להיות בקיא בשינוי הפסיקה הנערכים תדיר בתחום דיני המשפחה בחידושים ובהלכות על מנת שידע להעניק לצדדים את המעטפת הנדרשת ויותר מכך להסביר את הזכויות והחובות בכל מסלול.

עו"ד דוד ביטון הוא עו"ד מומחה בדיני משפחה בעל נסיון של כעשרים שנה בתחום, יו"ר (במשותף) ועדת בתי הדין הרבניים מטעם לשכת עורכי הדין ואף מעביר השתלמויות מקצועיות מטעם משרד המשפטים במסגרת הכשרת נוטריונים שמעביר משרד המשפטים.

*האמור כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות והוא מופנה כמובן לשני המינים.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

לשיחה עם עו"ד דוד ביטון