ניהול עיזבון

 

מנהל עיזבון זמני

מנהל עיזבון זמני ממונה על מנת לשמור על נכסי העיזבון עד למינוי מנהל עיזבון קבוע. במידה ולא נקבע אחרת בצו המינוי אזי תקופת המינוי הינה למשך 6 חודשים. ניתן למנות מנהל עיזבון זמני החל ממועד הפטירה ועד למתן צו הירושה / צו קיום צוואה. עם מינוי מנהל עיזבון קבוע מסתיים מינוי מנהל העיזבון הזמני.תפקידו של מנהל עיזבון זמני מוגבל אך ורק לשמירת נכסי העיזבון, ( ולא לחלק אותו בין היורשים) אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת אחרת מבימ"ש.
 

מנהל עיזבון קבוע

תקופת המינוי הינה לשנתיים אם לא צויין בצו מינוי מנהל העיזבון אחרת. מנהל עיזבון יכול להיתמנות על פי הוראת המוריש בצוואה - בית המשפט יכול לסרב למנות מנהל עיזבון אשר זהותו נקבעה בצוואה.

על מנהל העיזבון לכנס את נכסי העיזבון, לנהלו, לסלק את חובותיו, לחלק את היתרה בין היורשים והכל על פי הוראות בית המשפט אשר מינה אותו. מנהל העיזבון יכול להמשיך בהליכי תביעה שנפתחו ביוזמת המוריש לפני פטירתו. יש לזכור כי במידה ומונה לעיזבון מנהל עיזבון הרי שהוא אינו כבול להסכם בין יורשים במידה ולא נתן את אישורו להסכם.
 

כינוס נכסי העיזבון

מנהל העיזבון נכנס לנעליו של המוריש ועל כן בסמכותו לדרוש כי נכסי העיזבון יימסרו לחזקתו, בסמכותו לגבות חובות המגיעות לעיזבון. מנהל העיזבון רשאי להגיש תביעה לפינוי נכס השייך לעיזבון, לדרוש השבת חובות השייכים לעיזבון לרבות נקיטת הליכי פשיטת רגל נגד בעלי חוב סרבנים. מנהל העיזבון רשאי לדרוש נכסים השייכים לעיזבון והמצויים בחו"ל.
 

חובות העיזבון

מנהל העיזבון יזמין בהודעה פומבית בד"כ בעיתון את נושי העיזבון להגיש את תביעותיהם בכתב תוך תקופה שלא תפחת מ-3 חודשים ממועד הפרסום. נושה חייב להגיש תביעה בכתב למנהל העיזבון במידה כמובן והוא מעוניין לתבוע את חובו. נושה שלטובתו פסק דין נגד המוריש חייב להמציא עותק מפסק הדין למנהל העיזבון ודרישה לתשלום הסכום שנפסק. הכספים המצויים בעיזבון ישמשו תחילה לפרעון חובות העיזבון. במידה והכספים הנזילים אין בהם כדי לסלק את כלל החובות, על מנהל העיזבון לממש נכסים, כאשר הוא מחוייב להציע את הנכסים קודם ליורשים כאשר תינתן להם האפשרות לרכוש את הנכסים במחיר שאינו נמוך ממחיר השוק. בית המשפט יכול להורות ולהתוות על דרכים שונות למימוש נכסי העיזבון לצורך סילוק חובותיו.