התנגדויות

התנגדות לצו קיום צוואה

התנגדות לצו קיום צוואה, מוגשת על ידי מי שלא ירש את המנוח ואשר יש לו יסוד סביר להניח כי זה לא היה רצון המצווה.כאשר יהיו בפיו של מגיש ההתנגדות על דרך הכלל טענות בדבר כפיה, לחץ,עושק והשפעה בילתי הוגנת של המצווה טענות בדבר, היעדר כשירותו של המצווה לחתום על אותה צוואה אשר בגינה הוגשה בקשת צו קיום צוואה, טענות כי הצוואה אינה משקפת כלל את רצונו של המצווה.  וטענות אשר עיקרן לפגוע בכשירות הצוואה.

התנגדויות לצו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה עד 14 יום מיום שפורסמה בקשת צו קיום צוואה, וכן יש לנמקן ולצרף אליהן את האסמכתאות עליהן מסתמכת ההתנגדות לצו קיום צוואה.

תיק של התנגדות לצו קיום צוואה אשר מועבר לשיפוטו של בית משפט לענייני משפחה, יתנהל ככל משפט אחר, לרבות דיונים, הוכחות, תצהירי עדות וסיכומים ולבסוף מתן פסק דין בדבר תקפותה או פסילתה של אותה צוואה.

הגשת התנגדות לצו קיום צוואה, לעיתים עלולה להיות כרוכה בהוצאות רבות, על כן, חשוב מאוד כי בטרם תפנו להליך להתייעץעם עורך דין המומחה בתחום של צוואות וירושות, על מנת שזה יוכל להעריך את סיכויי ההתנגדות לצו קיום צוואה אשר ברצונכם להגיש, וכן, לסייע לכם בעריכת אותה התנגדות,  או כמובן תמצא את הדרך המשפטית הטובה והנכונה ביותר להגן על הצוואה הכשרה, במידה ועסקינן בצד המבקש לקיים את הצוואה.